Produkt dodany do koszyka
W koszyku masz łącznie 0 produkty Wartość koszyka: 0,00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.vordon.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1. Sklep internetowy, znajdujący pod adresem www.vordon.pl, prowadzony jest przez Profit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000374287, posiadająca nadane numery NIP: 527 264 66 58, REGON: 142756200, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł w całości wpłaconym.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Profit Plus, zasady korzystania ze sklepu internetowego www.vordon.pl, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.vordon.pl w zakładce Regulamin i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Profit Plus dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.

4. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej Profit Plus,ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, tel. +48 790 255 022, e-mail: salesvordon@gmail.com.

5. Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, a także w soboty w godzinach 10.00-15.00.

 

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 

1. W celu korzystania z niniejszego Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

a. komputer posiadający dostęp do sieci Internet;

b. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej;

c. przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze; przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie.

2. Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

3. Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

 

§3. DEFINICJE.

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a. Profit Plus – rozumie się przez to Profit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000374287, posiadająca nadane numery NIP: 527 264 66 58, REGON: 142756200, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł w całości wpłaconym;

b. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowym zlokalizowany pod adresem www.vordon.pl wraz z podstronami;

c. Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej Profit Plus,ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, tel. +48 790255022, e-mail: salesvordon@gmail.com;

d. Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą na składanie zamówień, wybieranie produktów i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie danych potrzebnych do wysłania zamówienia;

e. Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę sklepu zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną;

f. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

g. Zarejestrowanym Użytkowniku - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;

h. Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;

i. Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.

j. Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

1. Wygląd, cechy produkty i jego właściwości podane są na karcie produktu.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktów nie obejmują ewentualnych opłat celnych, które mogą pojawić się w przypadku wysłania produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący. Cennik przesyłek podany jest w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Koszyk, w momencie składania zamówienia, informuje Klienta o koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego zamówienia.

4. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7. Promocje obowiązuje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

8. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art 66§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 w/w ustawy.

 

§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.

2. Rejestracji dokonuje się podając:

a. imię i nazwisko;

b. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia;

c. adres poczty elektronicznej

d. numer telefonu,

a także wybierając login i hasło.

3. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej.

4. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Profit Plus jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Profit Plus, jak również w celach statystycznych.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.

6. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.

7. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.

8. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY.

 

1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, Użytkownik po kliknięciu w przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia, wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia i potwierdza założenie zamówienia klikając przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.

3. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Profit Plus jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia, jak również w celach statystycznych.

4. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.

5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Profit Plus następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia;

c. numer telefonu;

d. adres poczty elektronicznej,

a także wskazuje:

a. wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;

b. wybraną formę płatności;

c. wybrany sposób dostawy.

2. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy i NIP.

3. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie przez Kupującego Profit Plus oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5. Zawarcie umowy pomiędzy Profit Plus, a Kupującym następuje poprzez potwierdzenie przez Profit Plus, w formie poczty elektronicznej, złożonego przez Kupującego zamówienia.

6. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

7. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.

8. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

 

§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH.

 

1. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.

2. Powyższych czynności można dokonać samodzielnie w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika lub kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

 

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 

1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także - w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry - należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Profit Plus (wysłania zamówienia przez Profit Plus). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.

3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Profit Plus informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.

4. Zamówiony towar dostarczają firmy kurierskie. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 5 dni roboczych od momentu wysłania, natomiast orientacyjny czas doręczenia przesyłek zagranicznych wynosi do 10 dni roboczych od momentu wysłania.

5. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Profit Plus sprawdzi przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.

6. W przypadku opóźnień, tak w realizacji, jak i w doręczeniu, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni. Profit Plus zwróci Kupującemu pieniądze przelewem bankowym na wskazany przez niego rachunek. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

7. Do zakupionego produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja - informacja o tym znajduje się na karcie produktu), instrukcja obsługi, a także rachunek lub faktura.

 

§9. FORMY PŁATNOŚCI.

 

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a. za pobraniem - za zakupiony produkt Kupujący płaci za pośrednictwem kuriera przy odbiorze doręczanej przesyłki; opcja płatności za pobraniem dostępna jest jedynie dla Kupujących będących Konsumentami w świetle obowiązujących przepisów prawa; płatności za pobraniem nie są możliwe w przypadku przesyłek zagranicznych;

b. tradycyjny przelew - przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Profit Plus. Dane do przelewu:

Profit Plus Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa

PeKaO SA., nr konta: 19 1240 4849 1111 0010 5209 0128

SWIFT: PKOP PL PW

c. płatność PayPall – przesyłka jest nadawana po otrzymaniu potwierdzenia od serwisu PayPall o dokonaniu płatności;

d. płatność eCard - przesyłka jest nadawana po otrzymaniu potwierdzenia od serwisu eCard o dokonaniu płatności,

- obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron , MasterCard, Maestro

2. Kupujący nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 

§10. SPOSOBY DOSTAWY.

1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od wagi paczki, a także ewentualnej płatności za pobraniem.

 

§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY).

 

1. Zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący, który zawarł z Profit Plus umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwrotu towaru należy dokonać na adres serwisu. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

4. Profit Plus zwróci Kupującemu pieniądze przelewem bankowym na wskazany przez niego rachunek.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

6. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę.

 

§12. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ).

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Profit Plus odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Profit Plus. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

3. W celu zgłoszenia niezgodności zakupionego towaru z umową (dalej: zgłoszenie) Kupujący powinien wypełnić formularz RMA dostępny na stronie internetowej www.vordon.pl lub skontaktować się z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Po dokonaniu zgłoszenia Kupujący dostarcza reklamowany produkt na adres przesłany w mailu po zgłoszonej reklamacji.

5. Profit Plus rozpatruje zgłoszenie i powiadamia Kupującego o zajętym stanowisku w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

§13. GWARANCJA.

 

1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, niektóre z produktów oferowanych przez Profit Plus objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora - informacja o tym znajduje się w opisie produktu.

2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta, lub za pośrednictwem Profit Plus.

3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Profit Plus prosimy o kontakt z Biurem Obsługi w sposób wskazany w §12 REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ) pkt 3 niniejszego Regulaminu.

 

§14. NEWSLETTER.

 

1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera, jak również w celach statystycznych. W tym celu Użytkownik może wpisać swój adres poczty elektronicznej w polu Newsletter, znajdującym się na stronie www.vordon.pl, i następnie kliknąć pole „Zapisz się do newslettera”.

3. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi lub samodzielnie, poprzez wpisanie w polu Newslettera swojego adresu poczty elektronicznej i kliknięcie pola „Wypisz się z newslettera”.

§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Profit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000374287, posiadająca nadane numery NIP: 527 264 66 58, REGON: 142756200, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł w całości wpłaconym.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.

3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Profit Plus jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Profit Plus realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich doręczających zamówienia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, a także usunięcia.

 

§16. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELETRONICZNY.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

2. Kupujący chcący skorzystać z powyższego prawa proszeni są o odesłanie zużytego sprzętu na adres: Profit Plus Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 15 , 35-105 Rzeszów.

 

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązuje przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. §12. ZWROT TOWARU i §13. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ) stosuje się jedynie do Kupującego będącego Konsumentem w świetle obowiązujących przepisów prawa.

4. Zgodnie z art. 558 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) odpowiedzialność Profit Plus z tytułu rękojmi, w odniesieniu do Kupującego nie będącego Konsumentem w świetle obowiązujących przepisów prawa, zostaje wyłączona.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

7. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Profit Plus nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza

8. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Profit Plus nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.

9. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Profit Plus i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Profit Plus.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2011

11. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej www.vordon.pl. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel